Pravidla soutěže Rebelská soutěž Pro Machry

 

Pravidla a podmínky reklamní soutěže „Rebelská soutěž Pro Machry“

Organizace soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Rebelská soutěž Pro Machry“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Z-STYLE CZ a.s., Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5772 (dále pouze jako Organizátor)
Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se
vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s korespondenční adresou v České republice a nebo na Slovensku. Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď na soutěžní otázku. Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude se za platný považovat pouze komentář, který je napsán dříve.

PRINCIPY SOUTĚŽE

Soutěžní příspěvek
Na Facebook profilů https://www.facebook.com/bennon.cz/ a https://www.facebook.com/promacher.cz/ bude uveřejněn soutěžní příspěvek s otázkou pro Soutěžícího. Soutěžící následně vloží svou odpověď na otázku do komentáře pod soutěžní příspěvek.

Podmínky účasti v Soutěži
1. Dát LIKE FB stránkám BENNON a PROMACHER
2. V komentáři pod tímto příspěvkem odpovědět na soutěžní otázku: Kolik najdete rozdílů?

Určení výherce soutěže
Výhercem se stává Soutěžící, který bude 1. 4. 2020 vylosován.

Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá v období od 9. 3. 2020 - 31. 3. 2020 a končí v 20:00 posledního dne trvání Soutěže
(„Ukončení Soutěže“).

Vyhlášení soutěže
Soutěž bude ukončena 31. 3. 2020 v 20:00. Vyhodnocení nastane dne 1. 4. 2020. Organizátor zveřejní jméno a
příjmení třech vítězů v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebooku  do pěti kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel,
jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo
kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

Cena a jeho předání
Výherci získají poukazy na nákup produktů značek BENNON a PROMACHER.
1. První vylosovaný získává poukaz na nákup produktů značek BENNON a PROMACHER
v hodnotě 3 000 Kč (bez DPH). 
2. Druhý vylosovaný získá poukaz na nákup produktů značek BENNON a PROMACHER
v hodnotě 2 000 Kč (bez DPH).
3. Třetí vylosovaný získá poukaz na nákup produktů značek BENNON a PROMACHER
v hodnotě 1 000 Kč (bez DPH).
Výherce se musí ohlásit do pěti kalendářních dnů. Poté budou všem výhercům oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výběr produktů je závislý na současných skladových zásobách Organizátora.  

Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem
Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se
Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez
omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost
Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži
nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

Účinnost a zveřejnění podmínek
Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových
stránkách www.z-style.cz.
Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 9. 3. 2020.
Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.z-style.cz.
 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.